Evanjelický2. Kronická24,10

2. Kronická 24:10

Vtedy sa za­radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud, nosili peniaze a hádzali ich do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila.


Verš v kontexte

9 Po­tom rozh­lásili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby prinášali Hos­podinovi daň, ktorú ustanovil Mojžiš, služob­ník Boží, Iz­raelu na púšti. 10 Vtedy sa za­radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud, nosili peniaze a hádzali ich do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila. 11 Za­každým, keď kráľ dal levítom preniesť truh­licu na kráľov­ský do­zor­ný úrad, a keď videli, že je tam veľa peňazí, do­stavil sa kráľov pisár a po­verenec hlav­ného kňaza, vy­práz­dnili truh­licu a od­nies­li ju späť na mies­to. Tak robili den­noden­ne a naz­bierali množs­tvo peňazí.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy sa radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud a donášali a hádzali do truh­lice, až do­končili.

Evanjelický

10 Vtedy sa za­radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud, nosili peniaze a hádzali ich do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila.

Ekumenický

10 Všet­ci hod­nos­tári i všetok ľud radi pris­pievali a hádzali peniaze do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila.

Bible21

10 Všich­ni vůd­cové i vše­chen lid ji pak s ra­dostí přináše­li a háze­li do truh­ly, až ji na­plni­li.