Evanjelický2. Kronická13,22

2. Kronická 13:22

Os­tat­né Abijove činy, jeho život­né ces­ty a reči, sú za­písané vo Vý­klade proroka Id­du.


Verš v kontexte

21 Abija zase zmoc­nel. Vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a šest­násť dcér. 22 Os­tat­né Abijove činy, jeho život­né ces­ty a reči, sú za­písané vo Vý­klade proroka Id­du. 23 Keď Abija usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te Dávidovom. Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Ása. Za jeho čias mala krajina desať rokov po­koj.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

22 A os­tat­né deje Abiášove, jeho ces­ty a jeho slová, sú na­písané vo vý­klade proroka Id­du.

Evanjelický

22 Os­tat­né Abijove činy, jeho život­né ces­ty a reči, sú za­písané vo Vý­klade proroka Id­du.

Ekumenický

22 Os­tat­né udalos­ti za Abiju, jeho skut­ky a reči, sú po­značené vo Vý­klade proroka Id­du.

Bible21

22 Ostatní Abiášovy skutky – jeho slova i či­ny – jsou sepsá­ny ve Výkla­du pro­roka Ida.