Evanjelický2. Kronická12,8

2. Kronická 12:8

Budú mu však pod­daní, aby po­znali, čo je to slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľom.


Verš v kontexte

7 Keď Hos­podin videl, že sa po­korili, oslovil Šemaju: Po­korili sa, ne­vyhubím ich, ale im po­skyt­nem trochu zá­chrany, tak že sa môj hnev ne­vyleje pro­stred­níc­tvom Šíšaka na Jeruzalem. 8 Budú mu však pod­daní, aby po­znali, čo je to slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľom. 9 Tak vy­tiahol Šíšak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu a po­bral po­klady domu Hos­podinov­ho aj po­klady kráľov­ského paláca; po­bral všet­ko. Vzal i zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Avšak is­tot­ne mu budú za sluhov, aby po­znali moju službu a službu kráľovs­tiev zemí.

Evanjelický

8 Budú mu však pod­daní, aby po­znali, čo je to slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľom.

Ekumenický

8 Budú mu však pod­daní, aby po­znali ten roz­diel, čo je slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľov­stvám.

Bible21

8 Stanou se ale jeho služebníky, aby po­zna­li, jaké je to sloužit mně a jaké sloužit králov­stvím světa.“