Evanjelický2. Kronická12,15

2. Kronická 12:15

Skoršie i ne­skoršie Rechabeámove činy sú za­značené ako rodové zápisy v Dejinách proroka Šemaju a vid­ca Id­du. Medzi Rechabeámom a Járobeámom boli ne­us­tále voj­ny.


Verš v kontexte

14 Páchal však zlo, lebo nebol pev­ne od­hod­laný hľadať Hos­podina. 15 Skoršie i ne­skoršie Rechabeámove činy sú za­značené ako rodové zápisy v Dejinách proroka Šemaju a vid­ca Id­du. Medzi Rechabeámom a Járobeámom boli ne­us­tále voj­ny. 16 Keď Rechabeám usnul so svojimi ot­cami, bol po­chovaný v mes­te Dávidovom. Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Abija.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 A deje Rechabeámove, pr­vé i po­sled­né, či nie sú na­písané v dejinách proroka Šemai­áša a vidiaceho Id­du, kde sa vy­počitujú rody? A voj­ny boly medzi Rechabeámom a Jeroboámom po všet­ky dni.

Evanjelický

15 Skoršie i ne­skoršie Rechabeámove činy sú za­značené ako rodové zápisy v Dejinách proroka Šemaju a vid­ca Id­du. Medzi Rechabeámom a Járobeámom boli ne­us­tále voj­ny.

Ekumenický

15 Staršie i novšie udalos­ti Rechabeáma sú po­značené ako rodové záz­namy v Dejinách proroka Šemaju a vid­ca Id­du. Po celé to ob­dobie bývali voj­ny medzi Rechabeámom a Járobeámom.

Bible21

15 Re­cho­boá­movy skutky jsou, jak zná­mo, od počátku až do kon­ce sepsá­ny spo­lu s rodokme­ny ve Slovech pro­roka Še­majáše a vi­dou­cího Ida. Mezi Re­cho­boá­mem a Je­ro­boá­mem trva­la ne­u­stálá válka.