Evanjelický2. Kronická12,14

2. Kronická 12:14

Páchal však zlo, lebo nebol pev­ne od­hod­laný hľadať Hos­podina.


Verš v kontexte

13 Tak sa upev­nil kráľ Rechabeám a kraľoval ďalej. Rechabeám mal totiž štyrid­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedem­násť rokov kraľoval v Jeruzaleme, mes­te, ktoré si vy­volil Hos­podin spomedzi všet­kých kmeňov Iz­raela, aby tam uložil svoje meno. Jeho mat­ka sa volala Na­ama, bola Am­món­ka. 14 Páchal však zlo, lebo nebol pev­ne od­hod­laný hľadať Hos­podina. 15 Skoršie i ne­skoršie Rechabeámove činy sú za­značené ako rodové zápisy v Dejinách proroka Šemaju a vid­ca Id­du. Medzi Rechabeámom a Járobeámom boli ne­us­tále voj­ny.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Robil to, čo je zlé, lebo ne­u­stavil svoj­ho srd­ca hľadať Hos­podina.

Evanjelický

14 Páchal však zlo, lebo nebol pev­ne od­hod­laný hľadať Hos­podina.

Ekumenický

14 Páchal zlo, pre­tože sa dô­sled­ne nezau­jímal o Hospodina.

Bible21

14 Jednal zle a ni­jak netoužil hledat Hos­po­di­na.