Evanjelický2. Kronická12,12

2. Kronická 12:12

Keď sa však po­koril, od­vrátil sa od neho hnev Hos­podinov a ne­priviedol ho cel­kom na skazu. Aj v Jud­sku bolo niečo dob­ré.


Verš v kontexte

11 Za­každým, keď kráľ vchádzal do domu Hos­podinov­ho, pri­chádzali draban­ti, od­nies­li štíty a prinies­li späť na strážnicu draban­tov. 12 Keď sa však po­koril, od­vrátil sa od neho hnev Hos­podinov a ne­priviedol ho cel­kom na skazu. Aj v Jud­sku bolo niečo dob­ré. 13 Tak sa upev­nil kráľ Rechabeám a kraľoval ďalej. Rechabeám mal totiž štyrid­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedem­násť rokov kraľoval v Jeruzaleme, mes­te, ktoré si vy­volil Hos­podin spomedzi všet­kých kmeňov Iz­raela, aby tam uložil svoje meno. Jeho mat­ka sa volala Na­ama, bola Am­món­ka.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale keď sa po­koril, od­vrátil sa od neho hnev Hos­podinov, a nech­cel ho cel­kom za­hladiť. A boly aj v Júdovi dob­ré veci.-

Evanjelický

12 Keď sa však po­koril, od­vrátil sa od neho hnev Hos­podinov a ne­priviedol ho cel­kom na skazu. Aj v Jud­sku bolo niečo dob­ré.

Ekumenický

12 Pre­tože sa Rechabeám po­koril, pre­stal sa naň Hos­podin hnevať a ú­pl­ne ho ne­zničil. I v Judsku bolo niečo dob­ré.

Bible21

12 Pro­tože se však pokořil, Hos­po­dinův hněv se od něj od­vrá­til a ne­zničil je úplně. V Jud­s­ku se to­tiž našlo i le­c­cos dob­rého.