Evanjelický2. Kronická10,8

2. Kronická 10:8

On však za­vr­hol radu, ktorú mu dali starší, a poradil sa s mláden­cami, ktorí s ním rást­li a boli v jeho službe.


Verš v kontexte

7 Oni mu po­vedali: Ak budeš dob­rotivý k tomuto ľudu, prij­meš ho prívetivo a pri­hovoríš sa mu lás­kavými slovami, bude ti pod­daný po všet­ky dni. 8 On však za­vr­hol radu, ktorú mu dali starší, a poradil sa s mláden­cami, ktorí s ním rást­li a boli v jeho službe. 9 Opýtal sa ich: Čo mi radíte? Akú od­poveď máme dať tomuto ľudu, ktorý ma žiadal: Uľahči nám jar­mo, ktoré na nás vložil tvoj otec?

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale opus­til radu star­cov, ktorú mu dali, a radil sa s mláden­cami, ktorí rást­li s ním a ktorí stáli pred ním.

Evanjelický

8 On však za­vr­hol radu, ktorú mu dali starší, a poradil sa s mláden­cami, ktorí s ním rást­li a boli v jeho službe.

Ekumenický

8 On však ned­bal na radu, čo mu dali star­ci, ale sa radil so svojimi roves­ník­mi, ktorí stáli v jeho službe.

Bible21

8 On ale odmí­tl ra­du, kte­rou mu dáva­li starci, a po­ra­dil se s mladíky, kteří s ním vy­růsta­li a teď se ocit­li v jeho službách.