Evanjelický2. Kronická10,7

2. Kronická 10:7

Oni mu po­vedali: Ak budeš dob­rotivý k tomuto ľudu, prij­meš ho prívetivo a pri­hovoríš sa mu lás­kavými slovami, bude ti pod­daný po všet­ky dni.


Verš v kontexte

6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a po­vedal: Akú od­poveď mi od­porúčate dať tomuto ľudu? 7 Oni mu po­vedali: Ak budeš dob­rotivý k tomuto ľudu, prij­meš ho prívetivo a pri­hovoríš sa mu lás­kavými slovami, bude ti pod­daný po všet­ky dni. 8 On však za­vr­hol radu, ktorú mu dali starší, a poradil sa s mláden­cami, ktorí s ním rást­li a boli v jeho službe.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 A hovorili mu a riek­li: Ak budeš dob­rý a lás­kavý na ten­to ľud a urobíš im po vôli a budeš im hovoriť dob­ré slová, budú ti služob­ník­mi po všet­ky dni.

Evanjelický

7 Oni mu po­vedali: Ak budeš dob­rotivý k tomuto ľudu, prij­meš ho prívetivo a pri­hovoríš sa mu lás­kavými slovami, bude ti pod­daný po všet­ky dni.

Ekumenický

7 Na­vrh­li mu: Ak budeš k tomuto ľudu milý a vľúd­ny, sľúbiš im zlepšenie ich stavu, budú ti slúžiť naďalej.

Bible21

7 „Pokud se k lidu za­chováš dobrotivě,“ řek­li mu, „pokud k nim bu­deš přívě­tivý a dáš jim las­kavou od­po­věď, bu­dou ti sloužit navždycky.“