Evanjelický2. Kronická10,19

2. Kronická 10:19

Tak od­padol Iz­rael od domu Dávidov­ho. Tak je tomu až po dnes.


Verš v kontexte

17 a Rechabeám vládol iba nad Iz­rael­cami, ktorí bývali v jud­ských mes­tách. 18 Po­tom kráľ Rechabeám po­slal Hadóráma, ktorý bol nad nútenou prácou, ale Iz­rael­ci ho ukameňovali, tak že zo­mrel. Kráľovi Rechabeámovi sa podarilo vy­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema. 19 Tak od­padol Iz­rael od domu Dávidov­ho. Tak je tomu až po dnes.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak sa vzbúril Iz­rael proti domu Dávidov­mu a od­padol od neho, jako je to až do tohoto dňa.

Evanjelický

19 Tak od­padol Iz­rael od domu Dávidov­ho. Tak je tomu až po dnes.

Ekumenický

19 Iz­rael tým vy­volal do­siaľ trvajúci roz­kol v Dávidovom dome.

Bible21

19 Tak zůstává Iz­rael ve vzpouře pro­ti domu Davi­dovu až dodnes.