Evanjelický2. Kronická10,14

2. Kronická 10:14

ale pri­hovoril sa k nim podľa rady mláden­cov tak­to: Môj otec vám priťažil jar­mo, ja však k nemu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tal bičmi, ja budem škor­pión­mi.


Verš v kontexte

13 kráľ od­povedal tvrdo. Kráľ Rechabeám ned­bal na radu starších, 14 ale pri­hovoril sa k nim podľa rady mláden­cov tak­to: Môj otec vám priťažil jar­mo, ja však k nemu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tal bičmi, ja budem škor­pión­mi. 15 Kráľ teda ne­pos­lúchol ľud. Stalo sa to riadením Božím, aby Hos­podin spl­nil svoje slovo, ktoré pro­stred­níc­tvom Achiju Šilón­skeho vy­riekol Járobeámovi, synovi Nebatov­mu.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

14 a hovoril im podľa rady mláden­cov a po­vedal: Môj otec učinil ťažkým vaše jar­mo, ale ja ešte pri­dám naň; môj otec vás tres­tal bičík­mi, ale ja budem tres­tať uzlovatými bičmi.

Evanjelický

14 ale pri­hovoril sa k nim podľa rady mláden­cov tak­to: Môj otec vám priťažil jar­mo, ja však k nemu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tal bičmi, ja budem škor­pión­mi.

Ekumenický

14 ale rokoval s nimi podľa rady mláden­cov: Môj otec vám priťažil jar­mo? Ja k nemu ešte pri­dám! Môj otec vás švihal bičmi? Ja vás budem tres­tať kor­báčmi!

Bible21

14 ale od­po­věděl jim pod­le rady mladíků: „Můj otec vám naložil těžké jho? Já vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, já na vás vez­mu karabáč!“