Evanjelický2. Kráľov1,13

2. Kráľov 1:13

Opäť po­slal k nemu tretieho veliteľa s jeho päťdesiatinou. Šiel teda tretí veliteľ, a keď došiel, kľakol si oproti Eliášovi na kolená a úpen­livo prosil: Muž Boží, prosím, nech ti je vzác­ny môj život i životy tých­to tvojich päťdesiatich služob­níkov.


Verš v kontexte

12 Ale Eliáš od­vetil: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i s tvojimi päťdesiatimi. Vtom zo­stúpil Boží oheň z neba a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi. 13 Opäť po­slal k nemu tretieho veliteľa s jeho päťdesiatinou. Šiel teda tretí veliteľ, a keď došiel, kľakol si oproti Eliášovi na kolená a úpen­livo prosil: Muž Boží, prosím, nech ti je vzác­ny môj život i životy tých­to tvojich päťdesiatich služob­níkov. 14 Hľa, oheň z neba zo­stúpil a po­hl­til predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzác­ny môj život.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A zase po­slal veliteľa nad päťdesiatimi, tretieho, i jeho päťdesiatich. A tak od­išiel hore a prišiel ten tretí veliteľ nad päťdesiatimi a kľak­núc na svoje kolená na­proti pred Eliášom prosil ho po­kor­ne a hovoril mu: Mužu Boží, prosím, nech je drahá moja duša a duša tých­to tvojich päťdesiat služob­níkov v tvojich očiach!

Evanjelický

13 Opäť po­slal k nemu tretieho veliteľa s jeho päťdesiatinou. Šiel teda tretí veliteľ, a keď došiel, kľakol si oproti Eliášovi na kolená a úpen­livo prosil: Muž Boží, prosím, nech ti je vzác­ny môj život i životy tých­to tvojich päťdesiatich služob­níkov.

Ekumenický

13 Ešte i po tretí raz po­slal veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Keď tretí veliteľ vy­šiel hore, kľakol si pred Eliášom na kolená a úpen­livo ho prosil: Boží muž, ber, prosím, ohľad na môj život i na životy tých­to päťdesiatich služob­níkov.

Bible21

13 Král tedy po­slal ještě třetího ve­li­te­le s pa­desá­ti muži. Když ale ten třetí ve­li­tel pa­desá­ti mužů vy­stou­pal k Eliášovi, padl před ním na ko­le­na a pro­sil ho: „­Boží muži, pro­sím ušetři život můj i těch­to tvých pa­desá­ti služebníků.