Evanjelický2. Korintským6,1

2. Korintským 6:1

Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste neb­rali nadar­mo milosť Božiu.


Verš v kontexte

1 Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste neb­rali nadar­mo milosť Božiu. 2 Veď On hovorí: V čas príhod­ný som ťa vy­slyšal a v deň spasenia som ti po­mohol. Aj­hľa, teraz je čas veľmi príhod­ný; aj­hľa, teraz je deň spasenia! 3 Ni­komu v ničom nedávame po­horšenia, aby naša služba bola bez hany.

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A spolu­pracujúc i na­pomíname, aby ste neboli nadar­mo prijali milos­ti Božej -

Evanjelický

1 Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste neb­rali nadar­mo milosť Božiu.

Ekumenický

1 Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste Božiu milosť ne­prijímali nadar­mo.

Bible21

1 Jako jeho spo­lu­pracovníci vás však také vy­zývá­me, abys­te ne­pro­marni­li mi­lost, kte­rou vám Bůh dává.