Evanjelický2. Korintským5,15

2. Korintským 5:15

a za všet­kých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕt­vych.


Verš v kontexte

14 Lás­ka Kris­tova totiž spája nás, ktorí tak­to súdime: jeden umrel za všet­kých, teda všet­ci umreli; 15 a za všet­kých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕt­vych. 16 Takže ne­poz­náme od­teraz ni­koho podľa tela. Ak sme Kris­ta aj po­znali podľa tela, teraz (Ho) už ne­poz­náme.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zo­mrel za všet­kých, tedy všet­ci zo­mreli, a za všet­kých zo­mrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zo­mrel za nich i vstal z mŕtvych.

Evanjelický

15 a za všet­kých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕt­vych.

Ekumenický

15 A za všet­kých zo­mrel pre­to, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zo­mrel a bol vzkriesený.

Bible21

15 On zemřel za všech­ny, aby ti, kdo ži­jí, na­dále neži­li sami pro se­be, ale pro to­ho, který za ně zemřel a vstal z mrt­vých.