Evanjelický2. Korintským3,5

2. Korintským 3:5

Niežeby sme boli schop­ní vy­mys­lieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schop­nosť je z Boha.


Verš v kontexte

4 Takúto dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu. 5 Niežeby sme boli schop­ní vy­mys­lieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schop­nosť je z Boha. 6 On nás uspôsobil, aby sme boli služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Nie že by sme boli do­statoční sami od seba niečo po­mys­lieť, ako sami zo seba, ale naša do­statočnosť je z Boha,

Evanjelický

5 Niežeby sme boli schop­ní vy­mys­lieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schop­nosť je z Boha.

Ekumenický

5 Nie že by sme boli schop­ní sami od seba niečo vy­mys­lieť akoby z nás, ale naša schop­nosť je z Boha,

Bible21

5 Ne že jsme sami o sobě způso­bi­lí (tak abychom si moh­li něco mys­let sami o sobě), ale naše způso­bi­lost je z Bo­ha,