Evanjelický2. Korintským3,10

2. Korintským 3:10

Lebo aj to, čo bolo sláv­ne, stráca slávu v porov­naní s touto prenes­mier­nou slávou.


Verš v kontexte

9 A keď už služba od­súdenia bola sláv­na, o čo sláv­nejšia je služba ospravedl­nenia? 10 Lebo aj to, čo bolo sláv­ne, stráca slávu v porov­naní s touto prenes­mier­nou slávou. 11 Veď keď je sláv­ne, čo sa po­minie, omnoho sláv­nejšie je, čo zo­stáva.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ba zrov­na ani nebolo os­lávené, čo bolo os­lávené, v tej čias­t­ke, v službe odsúdenia, pre svr­chovanú slávu na­sledujúcej služby Ducha.

Evanjelický

10 Lebo aj to, čo bolo sláv­ne, stráca slávu v porov­naní s touto prenes­mier­nou slávou.

Ekumenický

10 Lebo to, čo bolo raz sláv­ne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu.

Bible21

10 To, co teh­dy bylo slavné, ve srovnání s touto ne­smírnou slávou vlastně ani slavné ne­bylo.