Evanjelický2. Korintským2,16

2. Korintským 2:16

tým­to vôňou smr­ti na sm­rť, tam­tým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsob­ný?


Verš v kontexte

15 Lebo sme vôňou Kris­tovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ces­te k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ces­te do za­hynutia; 16 tým­to vôňou smr­ti na sm­rť, tam­tým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsob­ný? 17 Lebo nie sme ako mnohí, ktorí si robia ob­chod zo slova Božieho, ale hovoríme z čis­tého srd­ca ako z Boha a pred Bohom v Kris­tovi.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 ktorým vôňou smr­ti na sm­rť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?!

Evanjelický

16 tým­to vôňou smr­ti na sm­rť, tam­tým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsob­ný?

Ekumenický

16 jed­ným vôňou smr­ti na sm­rť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci?

Bible21

16 Jedněm jsme smr­telnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní živo­ta k živo­tu. Kdo je ale k ta­kové službě způso­bi­lý?