Evanjelický2. Korintským12,18

2. Korintským 12:18

Pop­rosil som Títa a spolu s ním po­slal som onoho brata. Vy­korisťoval vás vari Títos? Či sme ne­pok­račovali v tom is­tom duchu, v tých is­tých šľapajach?


Verš v kontexte

17 Či som vás vy­korisťoval nie­ktorým z tých, čo som po­slal k vám? 18 Pop­rosil som Títa a spolu s ním po­slal som onoho brata. Vy­korisťoval vás vari Títos? Či sme ne­pok­račovali v tom is­tom duchu, v tých is­tých šľapajach? 19 Už dáv­no si mys­líte, že sa bránime pred vami. Pred Bohom v Kris­tovi hovoríme: to všet­ko je, milovaní, na vaše vzdelávanie.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Prosil som Títa a po­slal s ním toho brata. Či vás azda Títus oškodil? Či sme nechodili v tom is­tom duchu? Či nie v tých is­tých šľapajach?

Evanjelický

18 Pop­rosil som Títa a spolu s ním po­slal som onoho brata. Vy­korisťoval vás vari Títos? Či sme ne­pok­račovali v tom is­tom duchu, v tých is­tých šľapajach?

Ekumenický

18 Pop­rosil som Títa a po­slal som s ním brata. A či vás Títus vy­korisťoval? Či sme ne­po­stupovali v tom is­tom duchu a v tých is­tých šľapajach?

Bible21

18 Požádal jsem o po­moc Tita a po­slal jsem s ním jedno­ho bra­t­ra. Že by vás pod­ve­dl Ti­tus? Ne­jedna­li jsme ve stejném du­chu? Neš­li jsme ve stejných šlépějích?