Evanjelický2. Korintským11,5

2. Korintským 11:5

A ja mys­lím, že ne­stojím v ničom za onými veľapoštol­mi.


Verš v kontexte

4 Lebo keď príde nie­kto a zves­tuje iného Kris­ta, ktorého sme my ne­zves­tovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste ne­vzali, to dob­re znášate. 5 A ja mys­lím, že ne­stojím v ničom za onými veľapoštol­mi. 6 Ak som aj ne­do­ukom v reči, ale nie v po­znaní; veď sme vám to vo všet­kom a všet­kým do­kázali.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo tak mys­lím, že som v ničom ne­stál za tými pre­veľkými apoštol­mi.

Evanjelický

5 A ja mys­lím, že ne­stojím v ničom za onými veľapoštol­mi.

Ekumenický

5 Ja si však mys­lím, že v ničom neza­os­távam za veľkými apoštol­mi.

Bible21

5 Mys­lím, že si s tě­mi ve­le­apošto­ly v ničem ne­za­dám.