Evanjelický2. Korintským11,14

2. Korintským 11:14

A nie div, veď aj sám satan pre­mieňa sa v an­jela svet­la.


Verš v kontexte

13 To sú falošní apoštolovia, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa len pred­stavujú ako apoštolovia Kris­tovi. 14 A nie div, veď aj sám satan pre­mieňa sa v an­jela svet­la. 15 Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služob­níci pred­stavujú ako služob­níci spravod­livos­ti. Ale ich koniec bude podľa ich skut­kov.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 A nie div, lebo veď sám satan sa pre­tvaruje na an­jela svet­la.

Evanjelický

14 A nie div, veď aj sám satan pre­mieňa sa v an­jela svet­la.

Ekumenický

14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako an­jel svet­la.

Bible21

14 A není divu, vž­dyť sám sa­tan se vy­dává za an­dě­la svět­la!