Evanjelický2. Jánov1,8

2. Jánov 1:8

Maj­te sa na po­zore, aby ste ne­stratili, na čom sme pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu.


Verš v kontexte

7 Lebo mnohí zvod­covia vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša ako Kris­ta, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvod­ca a an­ti­krist. 8 Maj­te sa na po­zore, aby ste ne­stratili, na čom sme pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu. 9 Ktokoľvek za­chádza ďalej a nezos­táva v učení Kris­tovom, ne­má Boha; kto zo­stáva v učení, ten má aj Otca aj Syna.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Maj­te na seba po­zor, aby sme nezt­ratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme do­stali pl­nú mzdu.

Evanjelický

8 Maj­te sa na po­zore, aby ste ne­stratili, na čom sme pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu.

Ekumenický

8 Dávaj­te si po­zor, aby ste ne­stratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu.

Bible21

8 Pro­to si dej­te po­zor, abychom ne­ztra­ti­li to, oč jsme usi­lova­li; nenech­me se připravit o plnou odpla­tu.