Evanjelický1. Timoteovi3,16

1. Timoteovi 3:16

Vprav­de veľkým tajom­stvom po­božnos­ti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedl­nený bol v Duchu, zjavil sa an­jelom, zves­tovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.


Verš v kontexte

14 Keď dúfam, že čo­skoro prídem k tebe, píšem ti, 15 aby si, ak sa one­skorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cir­kev živého Boha, (ten­to) stĺp a zá­klad prav­dy. 16 Vprav­de veľkým tajom­stvom po­božnos­ti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedl­nený bol v Duchu, zjavil sa an­jelom, zves­tovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.

späť na 1. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A vy­znane veľké je tajom­stvo po­božnos­ti: Bôh zjavený v tele, ospravedl­nený v Duchu, zjavený an­jelom, kázaný po­hanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.

Evanjelický

16 Vprav­de veľkým tajom­stvom po­božnos­ti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedl­nený bol v Duchu, zjavil sa an­jelom, zves­tovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.

Ekumenický

16 Ne­pochyb­ne, veľké je tajom­stvo zbožnos­ti: Zjavený bol v tele, ospravedl­nený v Duchu, videný an­jel­mi, zves­tovaný medzi po­han­mi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.

Bible21

16 Tajem­ství zbožnosti je be­ze­spo­ru veliké: On byl zje­ven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou při­jat ve světě a vy­zvednut do slávy.