Evanjelický1. Tesalonickým4,5

1. Tesalonickým 4:5

nie s vášnivou žiados­tivosťou ako po­hania, ktorí ne­poz­najú Boha.


Verš v kontexte

4 a nech si každý z vás vie zís­kať manžel­ku s po­svät­nosťou a úc­tivosťou, 5 nie s vášnivou žiados­tivosťou ako po­hania, ktorí ne­poz­najú Boha. 6 Nech sa ni­kto vo svojom počínaní nedopúšťa pre­hmatov a ne­klame brata, pre­tože po­mstiteľom všet­kého toho je Pán, ako sme vám to už skôr po­vedali a osvedčili.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 nie v náruživos­ti žiados­ti jako aj po­hania, ktorí ne­znajú Boha,

Evanjelický

5 nie s vášnivou žiados­tivosťou ako po­hania, ktorí ne­poz­najú Boha.

Ekumenický

5 nie s náruživou žiados­tivosťou ako po­hania, ktorí ne­poz­najú Boha.

Bible21

5 niko­li v žádo­stivé vášni jako po­hané, kteří ne­znají Bo­ha.