Evanjelický1. Tesalonickým1,4

1. Tesalonickým 1:4

Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení,


Verš v kontexte

3 a ne­pres­taj­ne spomíname pred naším Bohom a Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení, 5 lebo sme vám ne­zves­tovali evan­jelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v ú­pl­nej is­tote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vy­volenie.

Evanjelický

4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení,

Ekumenický

4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení,

Bible21

4 Ví­me, mi­lovaní bratři, že vás Bůh vy­vo­lil,