Evanjelický1. Tesalonickým1,2

1. Tesalonickým 1:2

Ďakujeme Bohu za všet­kých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich mod­lit­bách,


Verš v kontexte

1 Pavel, Sil­vanos a Timote­os cir­kev­nému zboru Tesalonic­kých v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi. Milosť vám a po­koj! 2 Ďakujeme Bohu za všet­kých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich mod­lit­bách, 3 a ne­pres­taj­ne spomíname pred naším Bohom a Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ďakujeme vždyc­ky Bohu vzhľadom na vás na všet­kých zmieňujúc sa na svojich mod­lit­bách o vás,

Evanjelický

2 Ďakujeme Bohu za všet­kých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich mod­lit­bách,

Ekumenický

2 Ďakujeme Bohu za vás všet­kých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich mod­lit­bách; ustavične

Bible21

2 Ne­u­stále za vás všech­ny dě­kuje­me Bohu a vž­dycky vás zmiňuje­me ve svých mod­lit­bách.