Evanjelický1. Samuelova7,8

1. Samuelova 7:8

Keď to Iz­rael­ci počuli, báli sa Filištín­cov. Iz­rael­ci hovorili Samuelovi: Ne­pres­távaj za nás volať o po­moc k Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby nás vy­slobodil z rúk Filištín­cov.


Verš v kontexte

7 Keď sa Filištín­ci do­počuli, že sa Iz­rael­ci zhromaždili do Mic­py, filištín­ske kniežatá vy­tiah­li proti Iz­raelu. 8 Keď to Iz­rael­ci počuli, báli sa Filištín­cov. Iz­rael­ci hovorili Samuelovi: Ne­pres­távaj za nás volať o po­moc k Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby nás vy­slobodil z rúk Filištín­cov. 9 Vtedy Samuel vzal jed­no jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. I volal Samuel o po­moc k Hos­podinovi za Iz­rael­cov a Hos­podin ho vy­slyšal.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 A synovia Iz­raelovi po­vedali Samuelovi: Ne­pres­taň za nás volať k Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby nás za­chránil a vy­tr­hol z ruky Filištínov.

Evanjelický

8 Keď to Iz­rael­ci počuli, báli sa Filištín­cov. Iz­rael­ci hovorili Samuelovi: Ne­pres­távaj za nás volať o po­moc k Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby nás vy­slobodil z rúk Filištín­cov.

Ekumenický

8 Prosili Samuela: Ne­pres­taň za nás volať o pomoc k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás vy­slobodil z moci Filištín­cov.

Bible21

8 a říka­li Sa­mue­lovi: „­Teď ne­smíš mlčet! Ne­přestávej za nás vo­lat k Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu, ať nás vy­svo­bodí z ruky Filištínů!“