Evanjelický1. Samuelova7,16

1. Samuelova 7:16

Chodieval z roka na rok a ob­chádzal Bétel, Gil­gál a Mic­pu a súdil Iz­rael na všet­kých tých­to mies­tach.


Verš v kontexte

15 Samuel spravoval Iz­rael po všet­ky dni svoj­ho života. 16 Chodieval z roka na rok a ob­chádzal Bétel, Gil­gál a Mic­pu a súdil Iz­rael na všet­kých tých­to mies­tach. 17 Po­tom sa na­vracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Iz­rael. I po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 A chodil z roka na rok a ob­chádzal Bét-el a Gil­gal a Mic­pu a súdil Iz­raela na všet­kých tých­to mies­tach.

Evanjelický

16 Chodieval z roka na rok a ob­chádzal Bétel, Gil­gál a Mic­pu a súdil Iz­rael na všet­kých tých­to mies­tach.

Ekumenický

16 Každoročne sa vy­dával na okružnú ces­tu do Bételu, Gil­gálu a Mic­py a na všet­kých tých­to mies­tach súdil Iz­rael.

Bible21

16 Rok co rok se vy­dával na ces­tu a ob­cházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těch­to mís­tech sou­dil Iz­rael.