Evanjelický1. Samuelova7,15

1. Samuelova 7:15

Samuel spravoval Iz­rael po všet­ky dni svoj­ho života.


Verš v kontexte

14 Na­vrátili sa aj mes­tá, ktoré Filištín­ci odo­brali Iz­raelu. Iz­rael aj jeho okolie vy­tr­hol z moci Filištín­cov od Ek­rónu až po Gat. Tak na­stal po­koj medzi Iz­raelom a Amorej­cami. 15 Samuel spravoval Iz­rael po všet­ky dni svoj­ho života. 16 Chodieval z roka na rok a ob­chádzal Bétel, Gil­gál a Mic­pu a súdil Iz­rael na všet­kých tých­to mies­tach.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 A Samuel súdil Iz­raela po všet­ky dni svoj­ho života.

Evanjelický

15 Samuel spravoval Iz­rael po všet­ky dni svoj­ho života.

Ekumenický

15 Samuel spravoval Iz­rael po celý svoj život.

Bible21

15 Sa­muel sou­dil Iz­rael po všech­ny dny svého živo­ta.