Evanjelický1. Samuelova22,5

1. Samuelova 22:5

Ale prorok Gád po­vedal Dávidovi: Nebývaj v pev­nos­ti, ale choď do Jud­skej krajiny. Dávid teda od­išiel do lesa Cheret.


Verš v kontexte

4 Do­viedol ich pred moáb­skeho kráľa a bývali s ním po všet­ky dni, kým bol Dávid v onej pev­nos­ti. 5 Ale prorok Gád po­vedal Dávidovi: Nebývaj v pev­nos­ti, ale choď do Jud­skej krajiny. Dávid teda od­išiel do lesa Cheret. 6 Saul sa do­počul, že sa ob­javil Dávid i mužovia, ktorí boli s ním. V tom čase sedel Saul v Gibei, na výšine pod tamariškou. Kopiju si držal v ruke a všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

5 A prorok Gád po­vedal Dávidovi: Nebývaj na hrade. Iď a voj­di si do zeme Júdovej. A tak od­išiel Dávid a prišiel do lesa Cháret.

Evanjelický

5 Ale prorok Gád po­vedal Dávidovi: Nebývaj v pev­nos­ti, ale choď do Jud­skej krajiny. Dávid teda od­išiel do lesa Cheret.

Ekumenický

5 Prorok Gád po­vedal Dávidovi: Ne­zdržiavaj sa v pevnosti, ale choď do Jud­ska. Dávid šiel a prišiel do lesa Cheret.

Bible21

5 Pro­rok Gád pak ale Davi­dovi ře­kl: „Ne­zůstávej v pevnosti, ode­jdi do jud­ského kraje.“ David pro­to ode­šel a do­razil do che­retského lesa.