Evanjelický1. Samuelova22,19

1. Samuelova 22:19

Aj Nób, kňaz­ské mes­to, vy­hubil os­trím meča; tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vy­hubil os­trím meča.


Verš v kontexte

18 Vtedy kráľ po­vedal Dóégovi: Pri­stúp teda ty a obor sa na kňazov! Dóég Edóm­sky pri­stúpil a oboril sa na kňazov; za­bil v ten deň osem­desiat­päť mužov, ktorí nosili ľanový efód. 19 Aj Nób, kňaz­ské mes­to, vy­hubil os­trím meča; tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vy­hubil os­trím meča. 20 Za­chránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbov­ho, menom Eb­játár, a utiekol za Dávidom.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 I Nób, mes­to kňazov, zbil os­trím meča pobijúc všet­ko, i muža i ženu, od­rast­lé dieťa i kojen­ca, vola i osla i dobytča, všet­ko po­bil ostrím meča.

Evanjelický

19 Aj Nób, kňaz­ské mes­to, vy­hubil os­trím meča; tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vy­hubil os­trím meča.

Ekumenický

19 Mečom vy­hubil i kňaz­ské mes­to Nób, mužov i ženy, deti i dojčatá, voly, osly i ov­ce.

Bible21

19 Také kněžské město Nob po­bil ostřím meče – muže i že­ny, dě­ti i ne­mluvňa­ta, do­by­tek, osly i ov­ce, vše po­bil mečem.