Evanjelický1. Samuelova22,17

1. Samuelova 22:17

Po­vedal kráľ svojej osob­nej stráži, ktorá stála pred ním: Pri­stúp­te a po­bite kňazov Hos­podinových, lebo držia s Dávidom. Lebo vedeli, že je na úteku, a ne­prez­radili mi to. Avšak kráľovi služob­níci nech­celi po­z­dvih­núť ruku a oboriť sa na kňazov Hos­podinových.


Verš v kontexte

16 Ale kráľ po­vedal: Musíš zo­mrieť, Achímelech, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca. 17 Po­vedal kráľ svojej osob­nej stráži, ktorá stála pred ním: Pri­stúp­te a po­bite kňazov Hos­podinových, lebo držia s Dávidom. Lebo vedeli, že je na úteku, a ne­prez­radili mi to. Avšak kráľovi služob­níci nech­celi po­z­dvih­núť ruku a oboriť sa na kňazov Hos­podinových. 18 Vtedy kráľ po­vedal Dóégovi: Pri­stúp teda ty a obor sa na kňazov! Dóég Edóm­sky pri­stúpil a oboril sa na kňazov; za­bil v ten deň osem­desiat­päť mužov, ktorí nosili ľanový efód.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

17 A kráľ po­vedal behúňom, ktorí stáli pred ním: Ob­ráťte sa a po­bite kňazov Hos­podinových, lebo aj ich ruka je s Dávidom, a pre­tože vedeli, že uteká, a nez­javili mi toho. Ale služob­níci kráľovi nech­celi vy­strieť svoju ruku a oboriť sa na kňazov Hos­podinových.

Evanjelický

17 Po­vedal kráľ svojej osob­nej stráži, ktorá stála pred ním: Pri­stúp­te a po­bite kňazov Hos­podinových, lebo držia s Dávidom. Lebo vedeli, že je na úteku, a ne­prez­radili mi to. Avšak kráľovi služob­níci nech­celi po­z­dvih­núť ruku a oboriť sa na kňazov Hos­podinových.

Ekumenický

17 Kráľ pri­kázal bežcom, ktorí ho ob­klopovali: Ob­kľúčte a po­bite Hos­podinových kňazov, lebo držia s Dávidom. Hoci vedeli, že je na úteku, ne­oz­námili mi to. No služob­níci kráľovi nech­celi vy­strieť ruku proti Hos­podinovým kňazom a po­zabíjať ich.

Bible21

17 A hned roz­kázal strážím, které stály u něj: „­Na ně! Po­bij­te Hos­po­di­novy kněze, pro­tože i oni drží s Davi­dem! Vědě­li, že je na útěku, ale ne­o­hlási­li mi to.“ Královi služebníci se ale ne­od­važova­li vztáhnout ruku a do­tknout se Hos­po­di­nových kněží.