Evanjelický1. Samuelova22,16

1. Samuelova 22:16

Ale kráľ po­vedal: Musíš zo­mrieť, Achímelech, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca.


Verš v kontexte

15 Či som sa len dnes začal do­pytovať Boha v jeho záuj­me? Ani zďaleka! Nech kráľ ne­pred­po­kladá o svojom služob­níkovi a o celom dome môj­ho otca niečo také, lebo tvoj služob­ník ne­vedel o tom všet­kom nič, ani naj­menej. 16 Ale kráľ po­vedal: Musíš zo­mrieť, Achímelech, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca. 17 Po­vedal kráľ svojej osob­nej stráži, ktorá stála pred ním: Pri­stúp­te a po­bite kňazov Hos­podinových, lebo držia s Dávidom. Lebo vedeli, že je na úteku, a ne­prez­radili mi to. Avšak kráľovi služob­níci nech­celi po­z­dvih­núť ruku a oboriť sa na kňazov Hos­podinových.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale kráľ po­vedal: Is­tot­ne zo­mrieš, Achimelechu, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca.

Evanjelický

16 Ale kráľ po­vedal: Musíš zo­mrieť, Achímelech, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca.

Ekumenický

16 Kráľ mu však po­vedal: Achímelek, ty i celá tvoja rodina musíte zo­mrieť.

Bible21

16 Král ale pro­hlásil: „­Teď zemřeš, Achi­me­le­chu – ty i všich­ni tví příbuzní!“