Evanjelický1. Samuelova22,10

1. Samuelova 22:10

Ten sa do­pytoval Hos­podina v jeho záuj­me, dal mu po­krm aj meč Filištín­ca Goliáša.


Verš v kontexte

9 Tu od­povedal Dóég Edóm­sky, ktorý tiež stál medzi služob­ník­mi Sau­lovými: Videl som syna Izajov­ho, keď prišiel do Nóbu k Achímelechovi, synovi Achitúbov­mu. 10 Ten sa do­pytoval Hos­podina v jeho záuj­me, dal mu po­krm aj meč Filištín­ca Goliáša. 11 Vtedy kráľ dal za­volať kňaza Achímelecha, syna Achitúbov­ho, a celý dom jeho ot­ca, kňazov, ktorí boli v Nóbe. A všet­ci prišli pred kráľa.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 A do­pytoval sa za neho Hos­podina a dal mu po­travu na ces­tu a dal mu i meč Goliáša Filištín­skeho.

Evanjelický

10 Ten sa do­pytoval Hos­podina v jeho záuj­me, dal mu po­krm aj meč Filištín­ca Goliáša.

Ekumenický

10 Pre neho žiadal radu od Hos­podina a Dávidovi dal aj po­traviny i meč Filištín­ca Goliáša.

Bible21

10 Ten se o něm ra­dil s Hos­po­di­nem a dal mu jídlo na ces­tu, dokon­ce mu dal meč Fi­liští­na Goliáše.“