Evanjelický1. Samuelova22,1

1. Samuelova 22:1

Tak Dávid od­išiel od­tiaľ a unikol do adul­lám­skej jas­kyne; keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho ot­ca, zišli sa k ne­mu.


Verš v kontexte

1 Tak Dávid od­išiel od­tiaľ a unikol do adul­lám­skej jas­kyne; keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho ot­ca, zišli sa k ne­mu. 2 Okolo neho sa zhromaždili všet­ci sužovaní, všet­ci za­dlžení a všet­ci za­tr­pk­nutí. Stal sa im vod­com. Bolo s ním asi štyris­to mužov. 3 Od­tiaľ od­išiel Dávid do moáb­skej Mic­py a po­vedal moáb­skemu kráľovi: Prosím ťa, nech môj otec a mat­ka ostanú s vami, kým sa nedoz­viem, čo učiní so mnou Boh.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak od­išiel Dávid od­tiaľ a za­chránil sa útekom do jas­kyne Adul­lam. A keď počuli o tom jeho bratia a celý dom jeho ot­ca, sišli ta za ním.

Evanjelický

1 Tak Dávid od­išiel od­tiaľ a unikol do adul­lám­skej jas­kyne; keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho ot­ca, zišli sa k ne­mu.

Ekumenický

1 Dávid od­tiaľ ušiel a uchýlil sa do jas­kyne v Adulláme. Keď sa o tom do­zvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním.

Bible21

1 Tak od­tam­tud David uni­kl a ukryl se v jes­ky­ni Adulam. Když se to do­slech­li jeho bratři, vy­da­li se s ce­lým ot­cov­ským ro­dem za ním.