Evanjelický1. Samuelova16,7

1. Samuelova 16:7

Hos­podin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho po­stavy; toh­to som za­vr­hol, lebo ne­pozerám na to, na čo po­zerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hos­podin však hľadí na srd­ce.


Verš v kontexte

6 Keď prišli, uvidel Elíába a po­mys­lel si: Iste pred Hos­podinom stojí Jeho po­mazaný! 7 Hos­podin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho po­stavy; toh­to som za­vr­hol, lebo ne­pozerám na to, na čo po­zerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hos­podin však hľadí na srd­ce. 8 Po­tom po­volal Izaj Abínádába a pri­viedol ho pred Samuela. Ale ten­to po­vedal: Ani toh­to si ne­vyvolil Hos­podin.

späť na 1. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale Hos­podin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho pek­nú tvár a na výšku jeho po­stavy, lebo som ho za­vr­hol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pre­tože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hos­podin hľadí na srd­ce.

Evanjelický

7 Hos­podin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho po­stavy; toh­to som za­vr­hol, lebo ne­pozerám na to, na čo po­zerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hos­podin však hľadí na srd­ce.

Ekumenický

7 Hos­podin však po­vedal Samuelovi: Nehľaď na jeho zo­vňajšok a vy­sokú po­stavu. To nie je ten pravý. Ja ne­posudzujem tak ako človek. Ten si všíma zo­vňajšok, Hos­podin si však všíma srd­ce.

Bible21

7 Hos­po­din ale Sa­mue­lovi ře­kl: „Ne­vší­mej si jeho ze­vnějšku ani jeho výšky, pro­tože jsem ho odmí­tl. Hos­po­dinův po­hled je jiný než lid­ský. Člověk se dívá na ze­vnějšek, Hos­po­din se dívá na srdce.“