Evanjelický1. Samuelova1,23

1. Samuelova 1:23

Nato jej muž El­kána po­vedal: Urob, ako uznáš za dob­ré, zo­staň, kým ho ne­pres­taneš kojiť; len nech Hos­podin spl­ní svoje slovo. Vtedy žena zo­stala doma a kojila svoj­ho syna, kým ho ne­pres­tala kojiť.


Verš v kontexte

22 Anna však nešla, ale po­vedala svoj­mu mužovi: Keď od­kojím chlap­ca, pri­vediem ho a pred­stavím pred tvár Hos­podinovu, aby tam navždy os­tal bývať. 23 Nato jej muž El­kána po­vedal: Urob, ako uznáš za dob­ré, zo­staň, kým ho ne­pres­taneš kojiť; len nech Hos­podin spl­ní svoje slovo. Vtedy žena zo­stala doma a kojila svoj­ho syna, kým ho ne­pres­tala kojiť. 24 Keď ho pre­stala kojiť, vzala ho so sebou, k tomu troj­ročného býčka, jed­nu éfu múky, mech vína, a pri­vied­la ho do domu Hos­podinov­ho v Šíle. Ale chlapec bol ešte maličký.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 A El­kána, jej muž, jej po­vedal: Učiň to, čo je dob­ré v tvojich očiach; zo­staň, až ho od­stavíš, len nech Hos­podin po­staví, a tak spl­ní svoje slovo. A tak zo­stala žena a kojila svoj­ho syna, do­kiaľ ho ne­od­stavila.

Evanjelický

23 Nato jej muž El­kána po­vedal: Urob, ako uznáš za dob­ré, zo­staň, kým ho ne­pres­taneš kojiť; len nech Hos­podin spl­ní svoje slovo. Vtedy žena zo­stala doma a kojila svoj­ho syna, kým ho ne­pres­tala kojiť.

Ekumenický

23 Jej muž El­kána po­vedal: Urob, ako uznáš za správ­ne. Zo­staň doma, kým dieťa ne­od­stavíš. Kiež Hos­podin spl­ní svoje slovo! Žena teda zo­stala doma a pri­dájala syna, kým ho ne­od­stavila.

Bible21

23 „Dě­lej, jak myslíš,“ ře­kl jí na to Elká­na. „Zůstaň tu, než ho odko­jíš, a kéž Hos­po­din přive­de tvůj slib k naplnění.“ A tak ta že­na zůsta­la se svým synkem a pečova­la o něj, dokud ho ne­odko­ji­la.