Evanjelický1. Petrov3,7

1. Petrov 3:7

Podob­ne mužovia, uznan­livo nažívaj­te so žen­ským po­kolením ako so slabším a uc­tite si ich ako spolu­dedičky milos­ti života, aby vaše mod­lit­by neboli darom­né.


Verš v kontexte

6 ako Sára, ktorá po­slúchala Ab­raháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dob­re robíte a nebojíte sa nijakého po­strachu. 7 Podob­ne mužovia, uznan­livo nažívaj­te so žen­ským po­kolením ako so slabším a uc­tite si ich ako spolu­dedičky milos­ti života, aby vaše mod­lit­by neboli darom­né. 8 A na­pokon: všet­ci buďte jed­nej mys­le, súcit­ní, milov­níci brat­stva, milo­sr­d­ní, po­kor­ní.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Vy, mužovia, tak podob­ne, spolu­bývaj­te s nimi podľa roz­umu jako so slabšou nádobou žen­skou pre­ukazujúc im úctu jako tiež spolu­dedičom milos­ti života, aby vaše mod­lit­by ne­maly pre­kážky.

Evanjelický

7 Podob­ne mužovia, uznan­livo nažívaj­te so žen­ským po­kolením ako so slabším a uc­tite si ich ako spolu­dedičky milos­ti života, aby vaše mod­lit­by neboli darom­né.

Ekumenický

7 Podob­ne i muži, nažívaj­te so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako kreh­ká váza, a pre­ukazuj­te im úc­tu, pre­tože sú spolu s vami dedičkami milos­ti života. Tak vašim mod­lit­bám nebude nič pre­kážať.

Bible21

7 A vy, muži, měj­te ke svým manželkám po­ro­zumění. Pro­kazuj­te jim úctu ja­kožto slabší­mu po­hlaví a jako spo­ludě­dičkám daru živo­ta, aby vašim mod­lit­bám ne­stálo nic v cestě.