Evanjelický1. Petrov1,5

1. Petrov 1:5

ktorých moc Božia za­chováva vieru na spasenie pri­pravené zjaviť sa v po­sled­nom čase.


Verš v kontexte

4 k ne­porušiteľnému, ne­poškvr­nenému a ne­väd­núcemu dedičs­tvu, od­loženému v nebesiach vám, 5 ktorých moc Božia za­chováva vieru na spasenie pri­pravené zjaviť sa v po­sled­nom čase. 6 Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krát­ky čas aj rmútite pre roz­ličné po­kúšania,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v po­sled­nom čase,

Evanjelický

5 ktorých moc Božia za­chováva vieru na spasenie pri­pravené zjaviť sa v po­sled­nom čase.

Ekumenický

5 ktorých Božia moc pro­stred­níc­tvom viery chráni pre spásu, pri­pravenú zjaviť sa v poslednom čase.

Bible21

5 za­tím­co vás Boží moc skrze ví­ru opatruje ke spáse, která se zjeví na kon­ci ča­su.