Evanjelický1. Petrov1,4

1. Petrov 1:4

k ne­porušiteľnému, ne­poškvr­nenému a ne­väd­núcemu dedičs­tvu, od­loženému v nebesiach vám,


Verš v kontexte

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás zo svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych znovuz­rodil pre živú nádej: 4 k ne­porušiteľnému, ne­poškvr­nenému a ne­väd­núcemu dedičs­tvu, od­loženému v nebesiach vám, 5 ktorých moc Božia za­chováva vieru na spasenie pri­pravené zjaviť sa v po­sled­nom čase.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 cieľom dedičs­tva, ne­porušiteľného, ne­poškvr­niteľného a ne­uväd­nuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás,

Evanjelický

4 k ne­porušiteľnému, ne­poškvr­nenému a ne­väd­núcemu dedičs­tvu, od­loženému v nebesiach vám,

Ekumenický

4 pre nehynúce, ne­poškvr­nené a ne­väd­núce dedičs­tvo pri­pravené v nebesiach pre vás,

Bible21

4 k ne­po­mí­jivé­mu, ne­po­sk­vrněné­mu a ne­vadnou­cí­mu dě­dictví, které vás čeká v ne­bi,