Evanjelický1. Kráľov11,35

1. Kráľov 11:35

Jeho synovi vez­mem kráľov­stvo, to jest desať kmeňov, a dám ho tebe.


Verš v kontexte

34 Ale ne­vez­mem mu celé jeho kráľov­stvo, lebo som ho učinil doživot­ným kniežaťom kvôli môj­mu služob­níkovi Dávidovi, ktorého som si vy­volil a ktorý za­choval moje príkazy a ustanovenia. 35 Jeho synovi vez­mem kráľov­stvo, to jest desať kmeňov, a dám ho tebe. 36 Jeho synovi dám jeden kmeň, aby môj­mu služob­níkovi Dávidovi po všet­ky dni zo­stala svieca predo mnou v Jeruzaleme - v mes­te, ktoré som vy­volil, aby som tam uložil moje meno.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

35 Ale vez­me kráľov­stvo z ruku jeho syna a dám ho tebe, desať po­kolení.

Evanjelický

35 Jeho synovi vez­mem kráľov­stvo, to jest desať kmeňov, a dám ho tebe.

Ekumenický

35 Z rúk jeho syna však od­nímem kráľov­stvo s desiatimi kmeňmi a dám ho tebe.

Bible21

35 Králov­ství pak vez­mu z ruky jeho sy­na. Deset kmenů dám to­bě