Evanjelický1. Kráľov1,49

1. Kráľov 1:49

Nato sa preľak­li a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí pat­rili k Adónijovi, a od­išli každý svojou ces­tou.


Verš v kontexte

48 a po­vedal: Požeh­naný Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý dal dnes môj­mu po­tom­kovi za­sad­núť na môj trón, takže som to mohol vidieť na vlast­né oči. 49 Nato sa preľak­li a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí pat­rili k Adónijovi, a od­išli každý svojou ces­tou. 50 Aj Adónija sa bál Šalamúna; vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 Vtedy sa predesili a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí boli za Adoniáša, a išli každý svojou ces­tou.

Evanjelický

49 Nato sa preľak­li a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí pat­rili k Adónijovi, a od­išli každý svojou ces­tou.

Ekumenický

49 Tu sa všet­ci Adónijovi hos­tia predesili, vstali a každý šiel svojou ces­tou.

Bible21

49 Mezi Ado­niášový­mi hos­ty za­vládlo zděšení. Všich­ni přítomní se zve­dli a roz­prch­li se každý svou cestou.