Evanjelický1. Kráľov1,48

1. Kráľov 1:48

a po­vedal: Požeh­naný Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý dal dnes môj­mu po­tom­kovi za­sad­núť na môj trón, takže som to mohol vidieť na vlast­né oči.


Verš v kontexte

47 Ba aj kráľovi sluhovia prišli blaho­želať nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi: Nech učiní tvoj Boh ešte sláv­nejším meno Šalamúnovo nad tvoje meno a nech vy­výši jeho trón nad tvoj trón. A kráľ sa uklonil na svojom lôžku 48 a po­vedal: Požeh­naný Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý dal dnes môj­mu po­tom­kovi za­sad­núť na môj trón, takže som to mohol vidieť na vlast­né oči. 49 Nato sa preľak­li a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí pat­rili k Adónijovi, a od­išli každý svojou ces­tou.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

48 A ešte aj tak­to po­vedal kráľ: Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, ktorý dal dnes toho, ktorý by sedel na mojom tróne, a moje oči to vidia.

Evanjelický

48 a po­vedal: Požeh­naný Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý dal dnes môj­mu po­tom­kovi za­sad­núť na môj trón, takže som to mohol vidieť na vlast­né oči.

Ekumenický

48 a do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, že mi dnes dal vidieť ná­stup­cu na mojom tróne!

Bible21

48 a ře­kl: ‚Požeh­nán buď Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, který dnes před mý­ma oči­ma do­sa­dil následníka na můj trůn.‘“