Evanjelický1. Kráľov1,35

1. Kráľov 1:35

Po­tom pôj­dete za ním. A on na­stúpi a po­sadí sa na môj trón. On bude kraľovať po mne, lebo jeho som ustanovil za knieža nad Iz­raelom i nad Júdom.


Verš v kontexte

34 Tam ho kňaz Cádók a prorok Nátan po­mažú za kráľa nad Iz­raelom. Po­tom za­trúb­te na roh a zvolaj­te: Nech žije kráľ Šalamún! 35 Po­tom pôj­dete za ním. A on na­stúpi a po­sadí sa na môj trón. On bude kraľovať po mne, lebo jeho som ustanovil za knieža nad Iz­raelom i nad Júdom. 36 Nato Benája, syn Jójádov, od­povedal kráľovi: Amen. Nech to po­tvr­dí Hos­podin, Boh môj­ho pána, kráľa!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 Po­tom poj­dete za ním sem hore, a prij­de a sad­ne na môj trón a on bude kraľovať mies­to mňa, a jemu som pri­kázal, aby bol vod­com nad Iz­raelom i nad Júdom.

Evanjelický

35 Po­tom pôj­dete za ním. A on na­stúpi a po­sadí sa na môj trón. On bude kraľovať po mne, lebo jeho som ustanovil za knieža nad Iz­raelom i nad Júdom.

Ekumenický

35 Vy pôj­dete za ním. On príde a za­sad­ne na môj trón na­mies­to mňa. Jeho som ustanovil za voj­vod­cu nad Iz­raelom a Júdom.

Bible21

35 Pak ho do­pro­vodí­te zpět. Až při­jde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo mě. Jeho urču­ji za vůd­ce nad Iz­rae­lem i Judou.“