Evanjelický1. Kráľov1,33

1. Kráľov 1:33

a kráľ im po­vedal: Vez­mite so sebou sluhov svoj­ho pána, po­saďte môj­ho syna Šalamúna na moju mulicu a od­veďte ho ku Gíchónu.


Verš v kontexte

32 Po­tom kráľ Dávid po­vedal: Za­volaj­te mi kňaza Cádóka, proroka Nátana a Benáju, syna Jójádov­ho. Tí sa do­stavili pred kráľa 33 a kráľ im po­vedal: Vez­mite so sebou sluhov svoj­ho pána, po­saďte môj­ho syna Šalamúna na moju mulicu a od­veďte ho ku Gíchónu. 34 Tam ho kňaz Cádók a prorok Nátan po­mažú za kráľa nad Iz­raelom. Po­tom za­trúb­te na roh a zvolaj­te: Nech žije kráľ Šalamún!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 Vtedy im po­vedal kráľ: Vez­mite so sebou služob­níkov svoj­ho pána a vy­saďte Šalamúna, môj­ho syna, na moju mulicu a za­veďte ho dolu do Gichona.

Evanjelický

33 a kráľ im po­vedal: Vez­mite so sebou sluhov svoj­ho pána, po­saďte môj­ho syna Šalamúna na moju mulicu a od­veďte ho ku Gíchónu.

Ekumenický

33 kráľ im po­vedal: Vez­mite so sebou služob­níkov svoj­ho pána, vy­saďte môj­ho syna Šalamúna na mulicu a od­veďte ho dolu ku Gichónu.

Bible21

33 ře­kl jim: „Vez­mě­te s se­bou služebníky svého pá­na, po­saď­te mého syna Šalo­mou­na na moji mulu a dovez­te ho k pra­meni Gíchon.