Evanjelický1. Korintským6,11

1. Korintským 6:11

A takými ste vy nie­ktorí boli; ale dali ste sa ob­myť, boli ste po­svätení, ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha.


Verš v kontexte

10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho! 11 A takými ste vy nie­ktorí boli; ale dali ste sa ob­myť, boli ste po­svätení, ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha. 12 Všet­ko je mi do­volené, ale nie všet­ko je mi pros­pešné. Všet­ko je mi do­volené, ale ja sa ničím nedám ov­lád­nuť!

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 A to ste boli nie­ktorí, ale ste sa umyli, ale ste po­svätení, ale ste ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha.

Evanjelický

11 A takými ste vy nie­ktorí boli; ale dali ste sa ob­myť, boli ste po­svätení, ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha.

Ekumenický

11 A takýmito ste nie­ktorí boli. No boli ste ob­mytí, ba po­svätení a aj ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha.

Bible21

11 A ta­koví jste něk­teří by­li, ale jste omy­ti, jste po­svěceni a jste osprave­dlněni jménem Pá­na Ježíše Krista a Du­chem naše­ho Bo­ha.