Evanjelický1. Korintským13,7

1. Korintským 13:7

všet­ko znáša, všet­kému verí, všet­kého sa nádejá, všet­ko pre­tr­pí.


Verš v kontexte

6 neraduje sa z ne­právos­ti, ale teší sa s prav­dou; 7 všet­ko znáša, všet­kému verí, všet­kého sa nádejá, všet­ko pre­tr­pí. 8 Lás­ka ni­kdy ne­pres­tane. Ale proroc­tvá sa po­minú, jazyky umĺk­nu, po­znanie sa po­minie.

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­kého sa nadeje, všet­ko ne­sie tr­pez­live.

Evanjelický

7 všet­ko znáša, všet­kému verí, všet­kého sa nádejá, všet­ko pre­tr­pí.

Ekumenický

7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­ko dúfa a všet­ko vy­drží.

Bible21

7 všech­no snáší, vše­mu věří, vž­dycky doufá, všech­no vy­drží.