Evanjelický1. Korintským1,10

1. Korintským 1:10

A tak vás na­pomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste všet­ci rov­nako hovorili a aby neboli rozt­ržky medzi vami, ale aby ste jed­nako mys­leli a zmýšľali.


Verš v kontexte

9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána. 10 A tak vás na­pomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste všet­ci rov­nako hovorili a aby neboli rozt­ržky medzi vami, ale aby ste jed­nako mys­leli a zmýšľali. 11 Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, žeby ste všet­ci hovorili jed­no a to is­té, a že by nebolo medzi vami rozt­ržiek, ale aby ste boli do­konalí v jed­nej a v tej is­tej mys­li a v jed­nej a v tej is­tej mien­ke.

Evanjelický

10 A tak vás na­pomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste všet­ci rov­nako hovorili a aby neboli rozt­ržky medzi vami, ale aby ste jed­nako mys­leli a zmýšľali.

Ekumenický

10 Na­pomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste hovorili jed­nomyseľne a neboli medzi vami rozt­ržky, ale aby ste boli zjed­notení v tom is­tom zmýšľaní i úsud­ku.

Bible21

10 Bratři, jménem naše­ho Pá­na Ježíše Krista vás pro­sím, abys­te všich­ni spo­lu sou­hla­si­li a namísto vzájemných roz­tržek byli spo­jeni jednou mys­lí a jedním záměrem.