Evanjelický1. Jánov1,9

1. Jánov 1:9

Ak vy­znávame svoje hriechy, On je ver­ný a spravod­livý, aby nám od­pus­til hriechy a očis­til nás od všet­kej ne­právos­ti.


Verš v kontexte

8 Ak hovoríme, že ne­máme hriech, sami seba klameme a nie je v nás prav­da. 9 Ak vy­znávame svoje hriechy, On je ver­ný a spravod­livý, aby nám od­pus­til hriechy a očis­til nás od všet­kej ne­právos­ti. 10 Ak hovoríme, že sme ne­zhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás ne­prebýva.

späť na 1. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Keď vy­znávame svoje hriechy, ver­ný je a spraved­livý, aby nám od­pus­til hriechy a očis­til nás od každej ne­právos­ti.

Evanjelický

9 Ak vy­znávame svoje hriechy, On je ver­ný a spravod­livý, aby nám od­pus­til hriechy a očis­til nás od všet­kej ne­právos­ti.

Ekumenický

9 Ale ak vy­znávame svoje hriechy, on je ver­ný a spravod­livý: Od­pus­tí nám hriechy a očis­tí nás od všet­kej ne­právos­ti.

Bible21

9 Když ale své hří­chy vy­znává­me, Bůh je věrný a sprave­dlivý – odpustí nám naše hří­chy a očis­tí nás od každé ne­pravosti.