EkumenickýZjavenie2,5

Zjavenie 2:5

Spomeň si teda, od­kiaľ si padol, kajaj sa a konaj pr­vot­né skut­ky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, po­hnem tvoj sviet­nik z jeho mies­ta.


Verš v kontexte

4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku. 5 Spomeň si teda, od­kiaľ si padol, kajaj sa a konaj pr­vot­né skut­ky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, po­hnem tvoj sviet­nik z jeho mies­ta. 6 To máš však k dobru, že nenávidíš skut­ky Ni­kolai­tov, ktoré ja nenávidím.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Pamätaj tedy od­kiaľ si vy­padol, a čiň po­kánie a čiň pr­vé skut­ky; ale ak nie, prij­dem rých­le na teba a po­hnem tvoj sviet­nik s jeho mies­ta, keď ne­učiníš po­kánia.

Evanjelický

5 Spamätaj sa, od­kiaľ si od­padol, kajaj sa a rob pr­vot­né skut­ky! Ak nie, prídem na teba, po­hnem tvojím sviet­nikom z mies­ta, ak sa nebudeš kajať!

Ekumenický

5 Spomeň si teda, od­kiaľ si padol, kajaj sa a konaj pr­vot­né skut­ky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, po­hnem tvoj sviet­nik z jeho mies­ta.

Bible21

5 Pro­to si vzpo­meň, odkud jsi odpa­dl, čiň pokání a dřívější skutky. Ne­bu­deš-li či­nit pokání, při­jdu k to­bě a po­hnu tvým svícnem z jeho mís­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček