EkumenickýZjavenie15,1

Zjavenie 15:1

Videl som iné veľké a pred­iv­né znamenie: Sedem an­jelov, ktorí mali sedem po­sled­ných rán, pre­tože nimi sa do­vŕšil Boží hnev.


Verš v kontexte

1 Videl som iné veľké a pred­iv­né znamenie: Sedem an­jelov, ktorí mali sedem po­sled­ných rán, pre­tože nimi sa do­vŕšil Boží hnev. 2 Videl som akési sk­lenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šel­mou i nad jej ob­razom a nad čís­lom jej mena, stáli na sk­lenenom mori. Mali Božie citary 3 a spievali pieseň Božieho služob­níka Mojžiša a pieseň Barán­ka: Veľké a ob­divuhod­né sú tvoje skut­ky, Pán, Boh všemohúci. Spravod­livé a prav­divé sú tvoje ces­ty, Kráľ národov.

späť na Zjavenie, 15

Príbuzné preklady Roháček

1 A videl som iný div na nebi, veľký a pre­podiv­ný: sedem an­jelov, majúcich sedem po­sled­ných rán, pre­tože nimi sa do­koná hnev Boží.

Evanjelický

1 Videl som iné veľké pred­iv­né znamenie na nebi: sedem an­jelov so sied­mimi po­sled­nými pliagami, lebo nimi sa do­vršuje hnev Boží.

Ekumenický

1 Videl som iné veľké a pred­iv­né znamenie: Sedem an­jelov, ktorí mali sedem po­sled­ných rán, pre­tože nimi sa do­vŕšil Boží hnev.

Bible21

1 Po­tom jsem na nebi uvi­děl jiné zna­mení, ve­liké a pře­divné: sedm an­dělů, kteří mají sedm po­sledních ran; ne­boť skrze ně má být dokonán Boží hněv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček