EkumenickýŽidom9,10

Židom 9:10

spočívajú iba v pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len von­kajšie pred­pisy, ktoré platia do času náp­ravy.


Verš v kontexte

9 To je prirov­nanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré ne­môžu vo svedomí urobiť do­konalým toho, kto koná boho­službu; 10 spočívajú iba v pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len von­kajšie pred­pisy, ktoré platia do času náp­ravy. 11 Keď však prišiel Kris­tus, veľkňaz budúceho dob­ra, cez väčší a do­konalejší stan, zhotovený nie rukou, čiže nie z tohto stvoreného sveta,

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 jedine na zá­klade pokrmov, nápojov a roz­ličných umývaní, čo všet­ko sú telesné ustanovenia, uložené do času na­pravenia.

Evanjelický

10 a sú pop­ri po­kr­moch a nápojoch a roz­ličných umývaniach len von­kajšími pred­pis­mi, ktoré platia do času náp­ravy.

Ekumenický

10 spočívajú iba v pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len von­kajšie pred­pisy, ktoré platia do času náp­ravy.

Bible21

10 Všech­na ta těles­ná pravi­dla o pokr­mech, nápo­jích a různých omýváních pla­ti­la jen do ča­su nápravy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček